اتاق فرار در ایران
 

سرگرمی از نظر هر فردی ممکن است متفاوت باشد. برای یک نفر نشتن در خانه و استراحت کردن و آرامش گرفتن سرگرمی محسوب شده و برای فرد دیگری انجام کارهای مهیج و تفریحات هیجان انگیز سرگرمی تلقی می شود. به همین علت است که دنیای سرگرمی ها بسیار وسیع و گوناگون است تا به این طریق بتوان نیاز هر نوع سلیقه ای را پوشش داد. اما با ورود به عصر دیجیتال و به وجود آمدن سرگرمی های دیجیتال و کامپیوتری، خلأ تحرک و فعالیت های بدنی و انجام سرگرمی هایی که افراد را  از یک جا نشستن و سکون خارج کند، بیش از پیش احساس می شد. تا اینکه در حدود 12 سال پیش در ژاپن یگ ایده جالب باعث بوجود آمدن سرگرمی جدیدی شد که به طور همزمان قوه تفکر، تخیل و قوای بدنی افراد را درگیر خود می کرد. این سرگرمی یا بازی جدید، اتاق فرار نام گرفت.

 

بازی اتاق فرار بازی است که عمدتاً به صورت گروهی انجام شده و دارای یک محیط است که افراد شرکت کننده باید با استفاده از سرنخ ها، نشانه ها و راهنمایی های موجود با همکاری و تعامل و استفاده از هوش و قوای بدنی خود، معماهای طراحی شده در هر مرحله را حل کرده و به پی